Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014

Acordurile pentru finanţare în baza prezentei scheme se pot emite până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.
Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

 1. Companii eligibile
  Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
  b) realizează o investiţie iniţială în Romania, în unul din domeniile de activitate eligibile;
  c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
  e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
  g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Criterii suplimentare prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 2021 atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou-înfiinţate:
h) nu sunt rezidente în scopuri fiscale în jurisdicțiile necooperante sau nu li se aplică legislaţia fiscală din jurisdicţiile necooperante;
i) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la beneficiarul efectiv, aşa cum este definit la Articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
j) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
k) nu deţin acţiuni la întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
l) întreprinderile sau acţionarii acestora nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
m) nu au primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia aplicabilă.


Întreprinderile în activitate trebuie să îndeplinească suplimentar și următorul criteriu de eligibilitate:
a) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să îndeplinească suplimentar și următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

 1. Criterii de eligibilitate ale investițiilor
  Investițiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov;
  b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
  c) să fie viabile şi să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
  d) imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi.
  Observații!
   Este permisă realizarea investiţiei în mai multe locaţii.
   Demararea investiţiei va avea loc doar după depunerea Cererii de acord pentru finanţare la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice sau on-line dar nu mai târziu de 6 luni de la obținerea acordului pentru finanțare.
 2. Valoarea maximă și intensitatea ajutorului de stat
  Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere și limita intensității maxime admisibile a ajutorului de stat este conform tabelului următor: * Regiunea: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, cu o intensitate maximă de 50%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. euro *Regiunea: Vest și Ilfov, cu o intensitate maximă de 35%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 26,25 mil. euro *Regiunea: București, cu o intensitate maximă de 10%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 7,5 mil. euro
 3. Cheltuieli eligibile (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
  Cost salarial reprezintă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Cost salarial eligibil este costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
  Salariu brut reprezintă suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare.
  Locurile de muncă create direct de un proiect de investiții reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  Data creării locului de muncă – data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.
  Crearea de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie.
  (2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a. locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
  b. locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia

(3) Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.
Atenție! În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.
(4) Întreprinderea are obligaţia de a menţine investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Pentru mai multe detalii, scrie-ne la backoffice@premian.ro sau sună la 0735 519 633