Măsură 1 – Noile condiții pentru acordarea microgranturilor către PFA, SRL, II (proiect de procedură 2021)

Firmele care au primit sau urmează să primească finanțare prin Măsura 2 – granturi de capital de lucru nu vor mai putea primi și microgranturi de câte 2.000 de euro în cadrul ediției a doua a Măsurii 1, iar înscrierea la M1 atrage după sine decăderea din drepturile avute în cadrul M2, potrivit unui proiect oficial de procedură, publicat vineri – 24 septembrie, de Ministerul Economiei.

Propunerea oficială de procedură pentru sesiunea a doua a Măsurii 1 – microgranturi de câte 2.000 de euro din cadrul Schemei de ajutoare de stat COVID-19 pentru IMM a fost scoasă, vineri, 24 septembrie 2021, pentru 10 zile, în dezbatere publică.

Ministerul Economiei a anunțat oficial că va deschide a doua ediție a Măsurii 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în perioada 12-22 octombrie 2021, tot pe portalul de granturi IMM: https://granturi.imm.gov.ro . Rămâne de văzut dacă ministerul se va putea încadra în această perioadă de înscrieri sau va amâna puțin sesiunea 2021.

Potrivit noii propuneri de procedură, măsura este valabilă până la 31 decembrie 2021, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023 (cel târziu).

Sesiunea a doua a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020. Aceasta înseamnă că va fi un buget de 65,3 milioane euro, iar valoarea micrograntului va fi de 2.000 de euro, în lei.  

Cursul de schimb folosit este InfoRegio valabil în luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei / 1 euro.

Măsura 1, sesiunea 2021- beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt cei prevăzuți în OUG 130/2020, aprobată și modificată prin Legea 220/2020 și modificată prin OUG 199/2020, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

Astfel, vor putea obține microgranturi de câte 2.000 euro:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020 (vezi lista AICI);

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3 la procedură).

 Beneficiarii M1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) SRL-urile trebuie să respecte condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 (modificat):  să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Pentru firmele  înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II (alți profesioniști).

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

j)  nu depășesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană (1,8 milioane euro – ajutoare totale).  

Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul aplicării la finanțare.

Motive de excludere, conform proiectului de procedură M1:

 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” NU sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni;
 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”;
 • Aplicanții la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, drept pentru care înscrierea în cadrul prezentei sesiuni atrage după sine decăderea din drepturile avute în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

Microgranturi 2021: cheltuieli eligibile

Obiectul finanţării M1 trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;

d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată  (TVA) este eligibilă, dacă este nerecuperabilă.

NU sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizițiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul Măsurii 1.

SURSA: Startupcafe.ro, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Microgranturi 2021, Măsura 1: Cine va putea aplica?

Ediția a doua a Măsurii 1 – microgranturi de câte 2.000 de euro pentru SRL, PFA și alți solicitanți, care ar urma să se lanseze în octombrie, se diferențiază de prima ediție, de anul trecut, prin lista extinsă de potențiali beneficiari și condiții.

Ministerul Economiei a anunțat oficial că va deschide a doua ediție a Măsurii 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în perioada 12-22 octombrie 2021, tot pe portalul de granturi IMM: https://granturi.imm.gov.ro .

Cu privire la condițiile de participare la Măsura 1, ediția a doua, este important de precizat că Ministerul trebuie să vină cu o nouă procedură de implementare a Măsurii 1 în care să detalieze toate condițiile de participare. Până atunci, însă, se pot analiza condițiile de bază prevăzute de Ordonanța de urgență 130/2020, aprobată și modificată prin Legea 220/2020 și modficată din nou prin OUG 199/2020.

Suma acordată ca microgrant

Se acordă microgranturi de câte 2.000 de euro din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară. Cursul valutar utilizat va fi probabil InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei. Prin urmare, ajutorul acordat va fi de 9.679 lei.

Categoriile de beneficiari: Cine va putea obține microgranturile de câte 2.000 de euro

a) Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.  IMM -urile sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011. Vezi și mai jos și alte condiții eliminatorii pentru aceste firme.

b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1. la OUG 130/2020 modificată.  Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere.

 c) PFA/cabinete medicale individuale, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.

Alte condiții pentru beneficiarii de microgranturi:

1. Microgranturile se acordă o singură dată, deci cei care au obținut acest ajutor la prima ediție NU vor mai putea lua și acum banii de la Măsura 1.

2. Beneficiarii trebuie să fi desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.

3. Firmele trebuie să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Excepție fac întreprinderile  care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

4. Aceste plafoane NU se aplică și  beneficiarilor din categoriile b și c: PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, cabinete medicale individuale.

5. În schimb, beneficiarii din categoria b (PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști) trebuie să aibă cod CAEN care se regăsește în anexa 1 la OUG 130 (modificată):

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811    Tipărirea ziarelor
1812    Alte activități de tipărire n.c.a.
1813    Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814    Legătorie și servicii conexe
1820    Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680    Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212    Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213    Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220    Fabricarea instrumentelor muzicale
3230    Fabricarea articolelor pentru sport
3240    Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250    Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299    Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761    Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762    Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763    Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778    Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811    Activități de editare a cărților
5812    Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813    Activități de editare a ziarelor
5814    Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819    Alte activități de editare
5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
5829    Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912    Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913    Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914    Proiecția de filme cinematografice
5920    Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010    Activități de difuzare a programelor de radio
6020    Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110    Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120    Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201    Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203    Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312    Activități ale portalurilor web
6391    Activități ale agențiilor de știri
6399    Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6920    Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220    Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311    Activități ale agențiilor de publicitate
7312    Servicii de reprezentare media
7320    Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410    Activități de design specializat
7420    Activități fotografice
7430    Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490    Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722    Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230    Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510    Învățământ preșcolar
8520    Învățământ primar
8551    Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552    Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553    Școli de conducere (pilotaj)
8559    Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001    Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002    Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003    Activități de creație artistică
9004    Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101    Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102    Activități ale muzeelor
9103    Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104    Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311    Activități ale bazelor sportive
9312    Activități ale cluburilor sportive
9313    Activități ale centrelor de fitness
9319    Alte activități sportive
9321    Bâlciuri și parcuri de distracții
9329    Alte activități recreative și distractive n.c.a.

6. La rândul lor, beneficiarii din categoria c – PFA/CMI – trebuie să îndeplinească alte condiții:

 • să fi fost implicați în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19,
 • să nu fi  beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.
 • să facă dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.

Microgranturi – cheltuieli eligibile

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Sursa: Start-up cafe.ro

Măsura 1 – Se lansează a doua ediție de înscriere pentru microgranturile de 2.000 euro

Ministerul Economiei a anunțat, luni – 6 septembrie, că lansează a doua ediție a Măsurii 1, de ajutoare de stat de câte 2.000 de euro pentru firme, cu noi categorii de beneficiari eligibili față de prima ediție.

Noua sesiune de înscreri la „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va avea loc în perioada  12-22 octombrie 2021, pe același portal de granturi IMM: https://granturi.imm.gov.ro.

Măsura 1 face parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.
 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

În urma primei ediții a Măsurii 1, au rămas necheltuiți 65 de milioane de euro, adică două treimi din bugetul total disponibil.

În perioada 12-21 octombrie 2020, la prima sesiune a Măsurii 1, s-au înscris 29.250 de solicitanți. 19.615 de solicitanți au fost admiși la finanțare, iar 9.635 au fost respinși, în prima fază. După ce au fost admiși, mulți dintre beneficiari nu și-au semnat contractele în timpul-limită stabilit prin procedura Măsurii 1 sau au încălcat alți termeni procedurali.

Astfel, 11.876 de solicitanți de microgranturi fie au fost respinși din start, fie au fost admiși dar li s-au reziliat contractele de finanțare pentru că nu au parcurs anumite proceduri obligatorii după ce au fost admiși.

La Măsura 1, beneficiarii eligibili erau din rândul unor agenți economici (SRL, PFA etc.) fără angajați în anul 2019.

Sursa: StartupCafe.ro

Se pregătește reluarea schemei de finanțare pentru noua „Măsură 3” – ajutoare de stat COVID

Guvernanții pregătesc finanțările europene pentru restul de plăți de la Măsura 2 – granturi de capital de lucru și pentru o nouă măsură de granturi pentru investiții, în locul fostei Măsuri 3, care a fost anulată. Noul proiect de ghid al solicitantului detaliază viitoarele alocări.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a scos în dezbatere publică un proiect de Ghid al solicitantului destinat Ministerului Economiei, ca beneficiar direct, în parteneriat cu Agenția IMM din subordinea sa și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.  

Beneficiarii finali (grupul-țintă) sunt IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19. Beneficiarii eligibili trebuie să fie înființați în baza:

 • Legii nr. 31/1990 privind societățile
 • sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperație sau
 • în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.

Viitorul ghid pregătește finanțările europene restante din Schema de ajutoare de stat COVID-19. Începută din Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, schema de ajutoare COVID pentru IMM nu a mai avut resurse europene pentru a fi terminată, fiind necesare fonduri din noua facilitate europeană REACT-EU, făcută de UE pentru măsurile anti-criză.

Asta ar urma să se facă acum prin noul proiect de Ghid al solicitantului: să se asigure banii necesari ultimelor plăți de la Măsura 2 și reluării de la zero, într-o nouă formă, a Măsurii 3.

Surse din Ministerul Economiei au declarat pentru StartupCafe.ro că noua linie de finanțare cu granturi IMM de investiții ar trebui să fie gata pe la finalul lunii septembrie. La cum merg, însă, lucrurile, slabe șanse. Problema este însă că statul trebuie să dea drumul noii linii de finanțări și deja să o și contracteze până la finalul anului 2021, pentru că până atunci este valabil cadrul temporar european COVID-19, care permite acordarea acestor ajutoare de stat. UE a prelungit succesiv acest cadru, de două ori deja, și ar mai putea să o facă, teoretic. Dar acum România trebuie să se încadreze în termenul în vigoare, de 31 decembrie 2021.

Măsura 2 – ce fonduri se alocă prin React EU

La Măsura 2 – granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 euro, au fost plătite 12.613 firme, de anul trecut până vineri, 27 august 2021. Pe bugetul actual disponibil se vor mai trimite contracte până la firma de la numărul de ordine RUE 16.850. Pe urmă, mai rămân 2963 firme admise în afara bugetului disponibil. E posibil să mai intre în buget câteva din cele aflate în așteptare, în funcție de modul în care vor să decurgă plățile la cele încadrate acum în buget, dar, în mare, vorbim despre aproape 3.000 de firme care mai au de așteptat banii de la Măsura 2.

Acestea ar urma să fie plătite din React EU, prin acest ghid care se pregătește prin proiectul scos în consultare de MIPE.

Conform ghidului propus, se alocă  pentru sprijin pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar –   238.923.202,43    euro,  din care  200.000.000 euro fonduri externe nerambursabile alocate din facilitatea de finanțare REACT-EU și 38.923.202,43 euro fonduri de la bugetul de stat.

Aici n-ar fi o probemă, pentru că mecanismele sunt deja în vigoare, nu trebuie decât operaționalizată finanțarea React EU.

Noua Măsură 3- ce buget  va avea

Reamintim că ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a chemat procurorii DNA  la minister și a anulat Măsura 3, imediat după sesiunea de înscrieri. 27.736 de firme se înscrieseră la Măsura 3  cu solicitări în valoare totală de 15.889.215.181 lei (de 6 ori mai mult decât bugetul disponibil).

Ministrul Năsui a acuzat atunci suspiciuni de fraudă și a spus că va redeschide de la zero Măsura 3, pe reguli noi.

Acum, noul proiect de ghid emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prevede o alocare de 358.384.803,64 euro pentru „investiții în activități productive”.

Din acești bani,  300.000.000 euro se alocă din fonduri externe nerambursabile prin facilitatea de finanțare REACT-EU și  58.384.803,64 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Din acest buget, ar urma să se aloce granturi de maximum 200.000 de euro fiecare.

Reamintim că fosta Măsură 3 avea un buget de 415,87 milioane euro fonduri europene și 62,38 milioane euro de la bugetul de stat.
 
Ghidul rămâne în consultare publică până la data de 09.09.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AMPOC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: 

secretariat.poc@mfe.gov.ro .

SURSA: StartupCafe.ro