Schema de ajutor de stat pentru finanțarea investițiilor, instituită prin HG 807/ 2014 cu modificările și completările ulterioare

Acordurile pentru finanţare în baza prezentei scheme se pot emite până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

  1. Companii eligibile
    Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Companiile eligibile sunt cele care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) realizează o investiţie iniţială în Romania, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute în Anexa nr. 1;
c) fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii (proiect unic de investiții = orice investiție inițială demarată de același beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de trei ani de la data inițierii lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ);
h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile de la alin. (1) precum și următoarele criterii de eligibilitate:
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât 0% în unul din ultimele 3 exercitii financiare incheiate
b) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

(3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile de la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

(4) Investițiile iniţiale realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiții inițiale1, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice2 în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov; b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
c) să-și demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
d) să demonstreze îndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat (adresarea unei cereri scrise de acordare a ajutorului de stat către Ministerul Finanţelor Publice, înainte de demararea investiției); e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuți de schema de ajutor de stat;
f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea extinderii pana la 2 ani, a perioadei menționate, doar cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea întreprinderii, determinată exclusiv de pandemia provocată de noul coronavirus; Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea;
g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune.

2. Intensitatea ajutorului de stat

Nivelul maxim și intensitatea ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere sunt următorele:

* Regiunea: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, cu o intensitate maximă de 50%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. euro

*Regiunea: Vest și Ilfov, cu o intensitate maximă de 35%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 26,25 mil. euro

*Regiunea: București, cu o intensitate maximă de 10%, iar nivelui maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 7,5 mil. euro

Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2022-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă

3. Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
* Achiziția de instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi;
* Realizarea de construcții noi;
* Închirierea construcțiilor existente (sunt eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii);
* Achiziția de active necorporale precum: brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

în următoarele condiții:

a) Valoarea maximă eligibilă a chiriei pentru construcțiile închiriate nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 4,5 euro/mp/lună.
b) Pentru a fi considerate eligibile costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

c) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară egală cu valoarea totală a investiţiei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) mai puţin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;
Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții:
* achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;
* costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună.

Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
* achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,
* cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
b) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
c) să fie achiziționate în condiţii de piaţă. d) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

4. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
Ministerul Finanțelor Publice verifică și evaluează cererea de acord pentru finanțare însoțită de documentele justificative în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.
Termenul de 30 de zile lucrătoare se aplică și pentru verificarea și evaluarea informațiilor și documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanțelor Publice, calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanțelor Publice.

Cererile de acord pentru finanțare se analizează în ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice. În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;
b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
 există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
 documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute;
 se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;
c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
 cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute de schema de ajutor de stat;
 nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
 întreprinderea nu respectă termenul maxim de răspuns comunicat, calculat de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.

Pentru mai multe detalii, scrie-ne la backoffice@premian.ro sau sună la 0735 519 633

Note:

1. investiţia în imobilizări corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de înfiinţarea unei unități noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente
2. investiția în imobilizări corporale și necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de înfiinţarea unei unități noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă