Sprijin financiar acordat întreprinderilor prin intermediul programului 2.2.2 Digitalizarea IMM

Programul Operațional Competitivitate 2014–2020, Axa Prioritară 2 Acţiunea 2.2.2 Digitalizarea IMM

Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte și beneficii:
a) Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
b) Creșterea competitivității IMM și dinamizarea indirectă a sectorului TIC.
Buget total: 100.000.000 euro.
Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 1.000 de întreprinderi

 1. Solicitanți eligibili (beneficiari finali ai ajutorului de minimis)

IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C necesare digitalizării activității curente din toate regiunile de dezvoltare, și anume, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov.

2. Valoarea și intensitatea finanțării

2.1. Valoarea finanțării
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație de proiect este de 100.000 euro.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect este de 30.000 euro.


! Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi – ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii aplicației de proiect şi anul curent depunerii aplicației, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul inforeuro din luna iulie 2020 (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).
! Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică.

2.2 Intensitatea maximă a ajutorului
Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

3. Activități eligibile

Condiții de eligibilitate pentru activități:
Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitățile care respectă cumulativ următoarele condiții:
a) au ca scop creșterea competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
b) respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor.

Activitati neeligibile:
Prezenta schemă de minimis NU se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17.12.1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 17, din 21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
– atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

4. Condiții de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului

Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect),
  nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate.
  Pentru întreprinderile care au două sau un singur exercițiu financiar încheiat procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimilor 2 exerciții financiare încheiate, respectiv ultimului exercițiu financiar încheiat.
 1. Sunt înregistrate în România potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis.
 3. Au sediul social și locația de implementare în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.
 4. Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Această cerință nu se aplică IMM-urilor înființate în anul 2020. Pentru firmele care au fost înființate în 2020, se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2020.
 5. Nu înregistrează obligații bugetare nete: mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul bugetului de stat sau mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul bugetelor locale.
 6. Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice.
 7. Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul aplicației de finanțare.
 8. Este direct responsabil de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.
 9. Nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”.
 10. Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.
 11. Nu face obiectul subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare.
 12. Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care nu au autorizate în certificatul constatator și nu desfășoară activități din următoarele domenii: 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 – Fabricarea altor componente electronice; 2620 – Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice; 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii; 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta în tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei; 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe; 6312 – Activitati ale portalurilor web; 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie;
 13. Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a planului de afaceri) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN detaliate în Anexa 1), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 14. Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 15. Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.
 16. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a ADR/OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.
 17. Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:
 • cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect),
  nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate.
  Pentru întreprinderile care au două sau un singur exercițiu financiar încheiat procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimilor 2 exerciții financiare încheiate, respectiv ultimului exercițiu financiar încheiat.

5. Cheltuieli eligibile

Pentru beneficiarii ajutorului de minimis, cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

a)achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Nu sunt eligibile elementele de mobilier și obiectele de inventar.
b) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.
Pentru a fi eligibile adaptări ale unor aplicații software / licențe, beneficiarul trebuie să demonstreze ca are codul sursă sau că este proprietarul soluției de la care se pleacă.
c) achiziționarea serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, inclusiv servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service, cu excepția pachetelor de reseller.
d) achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele.
e) cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect.

f) achiziţionarea/realizarea unui website de prezentare a companiei.
g) achiziţionarea//închirierea unui nume de domeniu nou.
h) achiziţionarea/închirierea soluţiei de semnătură electronică.
i) achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi.
j) achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic.
k) cheltuieli de informare și publicitate.
l) achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect), inclusiv cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
m) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza activele achiziționate și cheltuieli aferente mentenanței activelor achiziționate pe perioada de implementare a proiectului. Cheltuielile salariale nu sunt eligibile.
n) achiziția serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC);
o) cheltuieli aferente activității de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.

! Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.
! Fiecare aplicație de proiect trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale.
! Investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active deținute de societate nu sunt eligibile.
Numai investiția direct legată de creșterea competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, respectiv legată de digitalizarea activității societății poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente, nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.
Mentiune: Pentru aplicațiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevăzute la lit. c), d), g) și h) beneficiarii ajutorului de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Pentru verificarea eligibilității, te rugăm:

 • să ne scrii la contact@premian.ro
 • sau sună-ne la 0729.033.300.

ANEXA 1
Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

011 Cultivarea plantelor nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 Creșterea animalelor
015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
031 Pescuitul
032 Acvacultura
051 Extracția cărbunelui superior
052 Extracția cărbunelui inferior
101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelorși moluștelor
103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
105 Fabricarea produselor lactate
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
110 Fabricarea băuturilor
120 Fabricarea produselor din tutun
131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
191 Fabricarea produselor de cocserie
192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2051 Fabricarea explozivilor
206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254 Fabricarea armamentului și muniției
301 Construcția de nave și bărci
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară
642 Activități ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
651 Activități de asigurări
652 Activități de reasigurare
653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu